Zásady ochrany osobních údajů

Pokud jste návštěvníkem mého blogu, odběratelem zpravodaje či e-booků, poskytujete mi své osobní údaje. Já vaše údaje zpracovávám a odpovídám za jejich bezpečnost. Slibuji, že splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, vaše údaje dostatečně s pomocí dostupných technických a organizačních opatření chráním před zneužitím či poškozením a podřizuji se požadavkům Nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Správcem vašich osobních údajů jsem já, fyzická osoba Kateřina Gallinová, Komenského 15, 664 47 Střelice, provozovatelka blogu Skřítčí kuchyně (www.skritcikuchyne.cz). Jako správce vašich osobních údajů určuji, jak dlouho budou vaše osobní údaje uchovány a za jakým účelem budou zpracovány. Vybírám také dalsí zpracovatele, které k tomuto účelu využívám. Bez vašeho souhlasu nevydám Vaše údaje žádné jiné třetí straně. Kdykoliv mě můžete písemně kontaktovat na e-mailu katy@gallina.cz či na výše uvedené poštovní adrese.

K možnosti zanechávat komentář využívám Facebook Comments plugin, který se přihlašuje k vašemu facebookovému účtu. Facebook může tímto způsobem získávat a shromažďovat některé vaše údaje. Pro více informací klikněte na Zásady používání dat Facebooku.

Vaše osobní údaje zpracovávám pouze na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány především proto, abych Vám mohla zasílat e-booky zdarma, zpravodaj, či Vás kontaktovat při případné výhře v soutěži. Osobní údaje zpracovávám po dobu trvání Vašeho souhlasu, nejdéle však 10 let od udělení souhlasu, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování. Vaše data jsou zpracovávána výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Kdykoliv můžete uplatnit Vaše právo na přístup, do 30 dnů od Vaší výzvy Vám doložím, jaké Vaše osobní údaje zpracovávám a proč. V případě neaktuálnosti nebo neúplnosti máte právo na na změnu nebo doplnění Vašich osobních údajů. Rovněž kdykoliv můžete využít své právo na omezení zpracování Vašich údajů, pokud se domníváte, že zpracovávám Vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat, nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování. Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). V takovém případě nejpozději do 30 dnů od výzvy vymažu veškeré Vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh.

Pokud máte pocit, že s Vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu ale ráda, pokud budete o tomto podezření informovat nejprve mě, abych mohla případné pochybení napravit.

Jsem povinna zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů se mnou.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti 25. května 2018.